الفاظ هست و... معني و مقصود مرده است ( سید عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
ای درد ! رها كن دل ديوانه ي ما را ( سید عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
من از سكوت و سلام و اشاره دلتنگم ( سید عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
خوب است بد مستی بدون باده هم گاهی ( سید عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
گر چه این دلبستگی های زمینی خوب نیست ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
بی شک بوی شراب می دهد ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
چه فرقی می کند ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
هی تکّه تکّه ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
ما را تجلّی تو ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
نه از شیرینی دهان و ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
نه یاس هایِ آویزانِ دیوارِ همسایه ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
چـقـدر خـسـتـه ام از خـود! نـمـانـده ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
از چهـار سـمـت، گریـه، بسته راهِ من ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
دو چشم ِ تو؛ دو قدح از شراب هایِ مگو ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
کابـوسی از خاکـستـر و شـیـون، ریـشـه ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
و حتّی عشق، حتّی عشق، زندان رهایی بود ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
بـر هم مـی نـهم هـر روز و شب، غـم بـر غمی دیگر ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
این روزها بـه خاطره ای دور، دلـخـوشـم ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
کـتـابـت مـی کـنم بـر شعله هـا، انـدوه دریـا را ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
در کـوچِ نـاگـزیـرِ خـود از حیرتِ عدم ( سید عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
ترسیـده بـودم گر بیـفـتـم، برنـداری از زمـیـنـم ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
ولـی از دور زیـبــا بــود ، آن زیــبـــایـی مــطـلـق ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
رفتن،رسیدن است و من و تو خودِ مسیر؟ ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
جرعه اي از جسم خود، در جام ِ جان ِ من بريز ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
دلتنگ و ويران، در خيابان هاي ِ بي تو ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
ميراث هر عشقي، به جز اندوهيادي نيست ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
دو چشم ِ تو؛ دو قدح از شراب هاي ِ مگو ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
گُناهي مُستحب­ تر نيست از ديدار ِ پنهانت ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
نگاه کـن! چـه زیــاد و چـه زود دل بـستم ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
این چنین گیج و شتابنده و پی در پی ( عبدالحمید ضیایی ) - سه شنبه 18 مهر 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد