تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( سیدعبدالحمید ضیایی)
پیچک ( سیدعبدالحمید ضیایی)
شعر و ادب پارسی


پیچک ( سیدعبدالحمید ضیایی)
شعر و ادب پارسی

Email :

عبدالحمید ضیایی/1354 کتابهای منتشر شده : در غیاب خداوند(تبار شناسی اندیشه های الحادی در فلسفه غرب )نشر آویژه **** جامعه شناسی تحریفات عاشورا ،نشر هزاره ققنوس *** در تناسخ کلمات (گزیده غزلها و شعرهای سپید)*** عاشقانه های یک یاغی (بازخوانی زندگی ،شعر و اندیشه های سرمد...)*** تصحیح ترجمه منظوم رامایانا (کهن ترین حماسه عاشقانه هند)** لیلی های لیبرال *** در غیاب عقل(تحلیل انتقادی خرد ستیزی در ادبیات عرفانی)